بعد از آن همه زخم


هر آنچه داشت علي از وفاي فاطمه بود

رضاي حضرت حق در رضاي فاطمه بود

سكوت شهر مدينه هنوز مي داند

كه نيمه هاي شب اينجا صداي فاطمه بود

كسي نبود بفهمد كه بعد از آن همه زخم

سكوت شهر براي دعاي فاطمه بود

خوشا به حال تو خاك بقيع مي گويند

به سمت غربت تو ردّ پاي فاطمه بود

ميان آن همه مردم، فقط علي تنها

طبيب غربت درد آشناي فاطمه بود

شاعر
زهرايعقوبي