بانوي گريه هاي غريبانه


اي نام تو به صفحه ذهن زمان،هنوزجاويد،مثل شوكت مولايمان هنوز

بانوي گريه هاي غريبانه عليسنگ صبور سينه هفت آسمان هنوز

پر مي زند ز عشق تو جام دل اميرگل مي كند به لطف تو اين بوستان هنوز

بسيار گشته ايم و به جرأت نديده ايمهرگز كسي شبيه شما در جهان هنوز

يك زن كه در شهادت او خون گريستيميك زن كه برتر از همه بانوان هنوز

يك عمر بر مزار غريبت نشسته ايمغرق چرا،اگر چه و حدس و گمان هنوز

باران گرفت،پشت و پناهم نمي شوي؟؟باران گرفت،فصل بهار و... خزان هنوز؟؟

نام تو رنگ سبز بهار و سپد برفدر چهار فصل شعر من آر بمان هنوز


شاعر
سعيده خليل زاده