اِحرام آيينه


يافتم ميقات من پشت درست حفظ «رب البيت» از حج برترسترَمي شيطان كردم از امر جليل تا بگيرم كعبه از اصحاب فيلبسته بودم پشت در احرام خود رهسپر كردم به مسجد گام خودسعي كردم تا نماند فاصله از صفا تا مروه كردم هروَلهگفتم او شمع است و من پروانه ام بر نگردم بي علي در خانه امحجّ من رخسار حيدر ديدن است طوف من دور علي گرديدن استآنقدر اي قبله ي بيت الحرام دور تو گشتم كه شد حجّم، تمام

شاعر
علي انساني