اي گل فاطمه


اي گل فاطمه از فاطمه خبر بده

خبر از كوچه هاي مدينه سر به سر بده

اگه دنبال كسي مي گردي كه شيدا باشه

اگه ياوري ميخواي كه مونس غمهاباشه

بيا كه به سوي تو واله و شيدا اومده

بخدا آماده ي كوهي ز غمها اومده

گرچه از مصيبتت هميشه چشم تر دارم

مي خوام از اون دو لب مبارك تو بشنوم

مي خوام اين خون دل جاري ز ديده بكنم

مثل تو تعزيه بر ياس شهيده بكنم

مي خوام از براي من درد دل تازه كني

مي خوام اين طاقتم بيرون ز اندوه كني

مي دونم درداي تو كه مخفي تو سينه ات

بيشترين غصه هاي كوچه هاي مدينه است