اصل كلام


فاطمه اصل كلام عشقبازي با خداست

فاطمه بخش نخستين جمله سازي با خداست

فاطمه طوفاني از درياي جود سر مد است

فاطمه ام ابيهاي وجود احمد است

فاطمه يعني خط راز و نياز با جلي

فاطمه يعني شط خون حسين بن علي

فاطمه دستي كه لبهاي امين بوسيده است

مرتضي مستي كه صهباي يقين نوشيده است

فاطمه نوح است و كشتيبان درياي وجود

فاطمه راه نياز و روح آيات سجود

فاطمه زائيده نور علي نور وجود

فاطمه تنديس بتراشيده ي ذات ودود

فاطمه يعني كتاب عشق بي نام و نشان

فاطمه يعني گل باغ بقيع عاشقان

فاطمه نام و نشان از بي نشاني داشته

فاطمه مهر علي را در دل خود كاشته

فاطمه محصولي از بود و نبود حيدر است

فاطمه نيلوفر سرخ كبود حيدر است

فاطمه نيلي ز سيلي گشته رخ در كوچه ها

فاطمه گوشي كه خونين گشته در پس كوچه ها

فاطمه يعني گناه گفتن نام علي

فاطمه يعني سزاي بودن نام علي

فاطمه سلطان بي چون و چراي عالم است

فاطمه حق را كنيز است و خداي عالم است

شاعر
جوادآقاجاني