آفتاب عشق


اي بي نشانه اي كه خدا را نشانه اي

هر سو نشان توست، ولي بي نشانه اي

اي روح پر فتوح كمال و بلوغ و رشد

چون خون عشق در رگ هستي روانه اي

با ياد روي خوب تو مي خندد آفتاب

بر خاك خسته رويش گل را بهانه اي

اي ناتمام قصه شيرين زندگي

تفسير سرخ زندگي جاودانه اي

تصوير شاعرانه در خود گريستن

راز بلند سوختن عارفانه اي

هيهات، خاك پاي تو و بوسه هاي ما؟!

تو آفتاب عشق بلند، آستانه اي

در باور زمانه نگنجد خيال تو

آري حقيقتي بحقيقت فسانه اي

زهراي پاك اي غم زيباي دلنشين

تو خواندني ترين غزل عاشقانه اي

شاعر
فاطمه راكعي