آستان وحي


شيطان به بيت حيّ تعالي چه مي كند

آتش به گرد جنت اعلا چه مي كند

از باغ خلد دود چرا مي شود بلند

بر روي حور سيلي اعدا چه مي كند

رويش سياه گردد و دستش شكسته باد

قنفذ كنار خانه مولا چه مي كند

دارالزيارة نبي و آستان وحي

اي واي مغيره در آنجا چه مي كند

گيرم رواست سوختن خانه، ميخ در

بر سينه شكسته زهرا چه مي كند

بايد ز تازيانه بپرسم كه در بهشت

آثار خون به قامت طوبي چه مي كند

زن در ميان دشمن و مرد غريب او

با دست بسته و تن تنها چه مي كند

در بيت وحي سوره ياسين به زير پا

يك لحظه بنگريد كه طاها چه مي كند

گلها ز غم فسرده و پروانه منتظر

شمع ز پا فتاده به صحرا چه مي كند

شاعر
سازگار