آبروي هردو جهان


سبزي و با جفاي زمان گم نمي شوي

نوري كه در عبور زمان گم نمي شوي

پنداشتند مرگ تو پايان نام توست

اما بدان ز باور مان گم نمي شوي

مثل عبور ثانيه ها مثل زندگي

يك لحظه از وراي جهان گم نمي شوي

با آنكه زخم خورده شام شقاوتي

اي صبح اي سپيد ز جان گم نمي شوي

نام تو وسعتيست پر از آبروي عشق

باور كن اي هميشه عيان گم نمي شوي

در قلب آنكه عاشق نام بلند توست

اي آبروي هر دو جهان گم نمي شوي

شاعر
مهرناز آزاد