بازگشت

لب گشودن امام حسن عليه السلام در مجلس معاويه


طبرسي از شعبي، ابو مخنف و يزيد بن حبيب مصري، روايت کرده که آنها گفتند:روزي امام حسن عليه السلام در مجلسي که معاويه و ديگران حضور داشتند، حضور يافت.راوي ميافزايد: در آن هنگام مغيره سخن گفت و تمام سخنانش، عليه علي عليه السلام بود . امام حسن عليه السلام فرمودند: اما تو اي مغيره! بي گمان، دشمن خداي متعال و دور افکنده ي کتابش هستي ... تو کسي هستي که فاطمه دختر رسول خدا را چنان کتک زدي که جاي تازيانه ات خونابه بست و طفلش را سقط کرد. تو اين کار را براي نشان دادن برتري رأي و نظرت بر رأي پيامبر اکرم، مخالفت با فرمان و دستور آن حضرت و شکستن حرمت و حريم او، انجام دادي. در حالي که رسول خدا، درباره فاطمه عليهاالسلام، فرموده بود: اي فاطمه! تو سرور و سالار زنان بهشت هستي.
پاورقي

مسعودي، اثبات الوصيه، ص 278.