بازگشت

تنهايي او...


غربت علي از همان روز آغاز شد. باد گرمي مي آمد. او با شانه هاي پهن و دست هاي زمختش كنار چهل گور تازه ايستاده بود. رو به خدا و پيامبر(ص) كرد. صدايش بغض داشت؛ انگار كه حنجره اش زخم شده باشد:

«اي پيغمبر خدا! از من و از دخترت كه به ديدار تو آمده و در كنار تو خفته است، بر تو درود باد!»

چشمان علي خيس شده بود. ياد روزهاي خوشي كه در كنار پيامبر(ص) و زهرا(س) داشت، از خاطرش مي گذشت. تبسم ها، ديدارهاي هر روزه و شوخي هاي شيرين و بذله گويي هاي پيامبر(ص) ... ياد آن روزها هر لحظه غصه اش را بيشتر مي كرد؛ انگار كوهي از غم روي شانه اش قرار داشت. علي حرفش را پي گرفت:

«زهرا از دست من رفت و نزد تو آرميد. اي پيغمبر خدا! پس از او آسمان و زمين زشت مي نمايد و هيچ گاه اندوه دلم نمي گشايد. چشمانم بي خواب و دل از سوز غم، كباب است تا آن هنگام كه خدا مرا در جوار تو ساكن گرداند.»

از آن روز به بعد، شنونده درد دل هاي علي(ع) چاه هاي تاريك شدند. تمام حرف هاي زهرا(س) به حقيقت پيوسته بود. آن روز كه زنان انصار و مهاجر به ديدار او در بستر بيماري رفته بودند، زهرا(س) گفته بود: «نواها، ساز و فتنه ها آغاز شد. حال لختي بپاييد؟! تا به خود آييد و ببينيد چه آشوبي خيزد و چه خون ها بريزد! شهد زندگي بر كام ها شرنگ و جهان پهناور، بر همگان تنگ شود. آن روز زيانكاران را باد در دست است وآيندگان به گناه رفتگان گرفتار و پاي بست.»

علي (ع) تمامي آشوب ها را خوب مي ديد و آواي نواها وفتنه ها به گوشش مي رسيد. باد شدت گرفت. زمين تب داشت. كوره آتش بود وآفتاب عمود مي تابيد. «مرگ زهرا ضربتي بود كه دلم را خسته و غصه ام را پيوسته كرد وچه زود جمع ما را به پريشاني كشانيد.»

باد شدت گرفت. درها را به هم كوبيد. گرد و خاك به هوا برخاست. علي همچنان ايستاده بود. لحن صدايش تندتر شد؛

«اگر بيم چيرگي ستمكاران نبود، براي هميشه در كنار قبرت مي ماندم و در اين مصيبت بزرگ، چون فرزند مرده، جوي اشك از ديدگانم مي راندم.»

زهرا را شبانه غسل داد و در بقيع به خاك سپرد. چهل گور خالي ساخت تا به وصيت زهرا(س) عمل كرده باشد.

«خدا گواه است كه دخترت پنهاني به خاك مي رود. هنوز روزي چند از مرگ تو نگذشته و نام تو از زبان ها نرفته، حق و ميراث او را خوردند. درد دل او را با تو در ميان مي گذارم و دل را به ياد تو خوش دارم؛ كه درود خدا بر تو باد و سلام و رضوان خدا بر فاطمه»

پايگاه اطلاع رساني آستان قدس رضوي