بازگشت

اوصاف ظاهري حضرت زهرا(س)


حاكم در مستدرك به سند خود از انس بن مالك و نيز ابن شهر آشوب در مناقب هم از او نقل كرده اند كه گفت:«درباره چهره فاطمه از مادرم پرسيدم و او پاسخ داد:گويى او همانند ماه شب چهارده يا خورشيد زير ابر بود،همانند خورشيدى بود كه از زير ابر بيرون آمده.پوست بسيار سفيدى داشت و شبيه ترين مردم بود به رسول خدا (ص) .از عطاء بن ابى رباح نقل شده است كه گفت:«فاطمه دخت رسول خدا (ص) فربه مى نمود و نوك موى پيچيده اش روى ديدگانش مى افتاد.»در كتاب كشف الغمه نقل شده است كه يكى از وعاظ از فاطمه (ع) و امتيازات و فضايلى كه خداوند بدو داده ياد كرد و غرق در شادمانى شد و آنگاه اين دو بيت را سرود:-خورشيد از روى شرم از (ديدن) نور درخشان او به سوى شفق گريخت.-و غنچه از شرم از (ديدن) شمايل وى خود را در برگها پوشانيد.بسيارى از كسانى كه اين دو بيت را شنيدند،جامه بر تن چاك زدند و گريه و زارى سر دادند.ابن عبد البر در استيعاب به اسانيد خود از«عايشه ام المؤمنين »نقل كرده است كه گفت:«من هيچ كس را نديدم كه از نظر سخن و گفتار (و در روايت ديگر) و ويژگيها و خوى و سيرت شبيه تر از فاطمه به رسول خدا (ص) باشد.چون فاطمه بر پيامبر وارد مى شد، آن حضرت برمى خاست و دستانش را بوسه مى داد و به وى خوشامد مى گفت.همچنان كه هرگاه پيامبر نزد فاطمه مى رفت،او با وى چنين مى كرد.»در روايت ابو داود آمده است كه گفت:«چون فاطمه نزد پيامبر مى آمد،آن حضرت برمى خاست و دستش را مى گرفت و مى بوسيد و او را در جاى خويش مى نشاند.پيامبر نيز هرگاه بر فاطمه وارد مى شد،او برمى خاست و به سوى حضرتش مى رفت و دستش را بوسه مى داد و در جاى خويش مى نشانيدش.»حاكم در مستدرك به سند خود از عايشه ام المؤمنين نقل كرده است كه گفت:«هيچ كس را نديدم كه از نظر گفتار و سخن،از فاطمه به رسول خدا (ص) شبيه تر باشد.هنگامى كه فاطمه بر پيامبر وارد مى شد آن حضرت به وى خوشامد مى گفت و برمى خاست و دستش را مى گرفت و مى بوسيد و او را در جاى خويش مى نشاند.»حاكم گويد:«اين حديث بنا بر شرط شيخين صحيح است و آن دو اين حديث را اخراج نكرده اند.»و هم او به سند خود از«عايشه »نقل كرده است كه گفت:«هيچ كس را از نظر گفتار و سخن از فاطمه به رسول خدا همانندتر نديدم. چون وى بر پيامبر وارد مى شد آن حضرت به سويش برمى خاست و مى بوسيدش و به وى خوشامد مى گفت و دستش را مى گرفت و در جايگاه خويش مى نشاندش.فاطمه نيز هرگاه پيامبر بر او وارد مى شد به استقبال او مى رفت و دست حضرتش را مى بوسيد.»حاكم درباره اين حديث گويد:«اين حديث بنا بر شرط شيخين صحيح است.»در شمارى از روايات آمده است كه فاطمه (س) چون راه مى سپرد،هيچ اختلافى ميان راه رفتن او با راه رفتن پيامبر (ص) به نظر نمى آمد.در كشف الغمه از ام سلمه،ام المؤمنين،روايت شده است كه گفت:«فاطمه دختر رسول خدا (ص) از نظر چهره شبيه ترين مردم به رسول خدا بود.»

پاورقي

سيره معصومان جلد 2، ص 10 تا 11

سيد محسن امين