قرائت قرآن و گردش سنگ آسياب


حضرت جواد الا ئمّه، امام محمّد تقي صلوات اللّه عليه حکايت فرمايد:

روزي پيامبر اسلام صلي اللّه عليه و آله توسّط سلمان فارسي رضوان اللّه تعالي عليه پيامي براي حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه عليها فرستاد.

سلمان گويد: همين که جلوي درب منزل آن مخدّره رسيدم، ايستادم و سلام کردم؛ سپس متوجّه شدم که حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه عليها مشغول قرائت قرآن است و آهسته آيات قرآن را بر لب زمزمه مي نمايد.

و ديدم که سنگ آسياب بدون آن که دست حضرت روي آن باشد، در حال چرخش و دور زدن است و کسي را نزد حضرتش نيافتم.

برگشتم نزد رسول خدا صلي اللّه عليه و آله و عرضه داشتم: يا رسول اللّه! جريان مهمّ و عظيمي را مشاهده کردم!!

حضرت فرمود: آنچه را ديدي بيان کن؟

گفتم: همين که جلوي درب منزل دخترت، فاطمه سلام اللّه عليها رسيدم و سلام کردم، متوجّه شدم که وي آهسته قرآن مي خواند و سنگ آسياب مي چرخيد و کسي را هم نزد او نيافتم.

پس حضرت رسول صلي اللّه عليه و آله تبسّمي نمود و اظهار داشت: اي سلمان! خداوند قلب دخترم، فاطمه را سرشار از ايمان نموده است، او تمام وجودش ايمان و يقين مي باشد و غرق در طاعت و عبادت پروردگار گشته بود.

لذا خداوند متعال فرشته اي را به نام روفائيل رحمت فرستاده است تا وي را کمک نمايد.

و همان فرشته بوده است که سنگ آسياب را براي دخترم فاطمه، مي چرخانيده است.

و سپس افزود: بدان که خداوند مهربان تمام امور دنيا و آخرت فاطمه را کفايت خواهد نمود. [1] .


پاورقي

[1] الثّاقب في المناقب: ص 290، ح 248.