سه نوع دستور غذا خوردن


حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه عليها هنگام ميل نمودن غذا بهترين روش هاي اخلاقي، بهداشتي، اجتماعي و... را مراعات مي نمود.

و براي راهنمائي علاقه مندان دستورالعملي را بيان فرموده است، که به شرح ذيل مي باشد:

حضرت فرمود: افراد بر سر سفره هنگام خوردن غذا بايد دوازده دستورالعمل مهمّ را بدانند و رعايت کنند، که بر سه دسته تقسيم مي شود و هر قسمت داراي چهار دستور العمل خواهد بود.

قسمت اوّل آن واجب و ضروري است و قسمت دوّم مستحبّ مي باشد؛ و رعايت آخرين قسمت نشانه أدب و شخصيّت انسان خواهد بود.

و امّا آن چهار دستور العملي که ضروري است:

1 شناخت اين که اين نعمت ها چگونه و از طرف چه کسي براي ما فراهم گشته است.

2 راضي و خوشنود بودن به آنچه که از طرف خداوند، براي ما فراهم و مقدّر شده است.

3 نام خداوند مهربان را بر زبان جاري کردن هنگام خوردن «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» گفتن.

4 در آغاز و پايان آن شکر و سپاس خداوند متعال وليّ نعمت را به جا آوردن.

و امّا قسمت دوّم، يعني مستحبّات غذا خوردن:

1 شستن دست و دهان پيش از غذا.

2 نشستن بر جانب چپ بدن هنگام خوردن غذا.

3 در حال نشسته تناول کردن.

4 با سه انگشت لقمه را برداشتن و خوردن.

و امّا آخرين قسمت:

1 سعي شود از آنچه جلوي شخص قرار گرفته است ميل نمايد ودست جلوي ديگران دراز نکند.

2 لقمه را کوچک و مناسب بردارد.

3 غذا را خوب بجود و در بلعيدن آن عجله و شتاب ننمايد.

4 هنگام خوردن غذا، به صورت و دست و دهان ديگران نگاه نيندازد. [1] .


پاورقي

[1] کتاب العوالم: ج 11، ص 629.