چگونگي دفاع از حق خود


عايشه دختر ابوبکر حکايت مي کند:

فاطمه زهراء سلام اللّه عليها پس از شهادت پدرش، رسول خدا صلي اللّه عليه و آله در يکي از روزها نزد پدرم ابوبکر آمد و ارثيّه پدري خود را از او مطالبه نمود.

و پدرم، ابوبکر در پاسخ به وي اظهار اشت: پيغمبر خدا چيزي به عنوان ارثيّه، باقي نگذاشته است و آنچه که از اموال او باقي مانده باشد، صدقه خواهد بود.

فاطمه سلام اللّه عليها با شنيدن سخنان پدرم ابوبکر، خشمگين و ناراحت شد و از او کناره گرفت و با همين ناراحتي و کناره گيري به زندگي خود ادامه داد تا آن که وفات يافت.

سپس عايشه در ادامه سخنان خود افزود: حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه عليها سهميّه خود را به عنوان ارثيّه، از اموال رسول اللّه صلوات اللّه و سلامه عليه و همچنين فدک را از پدرم ابوبکر به طور مرتّب مطالبه و درخواست مي نمود؛ وليکن پدرم از پرداخت آن ها خودداري مي کرد. [1] .

طبق مشهور و روايات وارده: فدک، باغ بسيار بزرگي بوده که طبق ضوابطي در جنگ خيبر، حقّ شخصي پيغمبر اسلام صلي اللّه عليه و آله قرار گرفت.

و حضرت آن را در حضور اصحاب به دخترش، فاطمه زهراء سلام اللّه عليها تحويل داد و به آن مخدّره بخشيد.


پاورقي

[1] أعيان الشّيعة: ج 1، ص 314، به نقل از صحيح بخاري.