تابوت جالب و نيك!!


اسماء دختر عميس گويد: در لحظات آخر عمر فاطمه (عليهاالسلام) در حضورش بودم به من فرمود: اين تابوتها ناپسند است ، زيرا جسد را خوب نمي پوشاند، من عرض كردم در مهاجرت به حبشه ، تابوتهائي ديده ام كه جسد را به خوبي مي پوشانند، فاطمه (عليهاالسلام) فورا فرستاد چند چوب درخت خرما آوردند، و من با آنها تابوت خوبي ساختم ، فاطمه (عليهاالسلام) خوشحال شد و فرمود: ما احسن هذا و اجمله لاتعرف به المرثه من الرجل . به به اين تابوت چه زيبا و نيكو است، كه جسد مرد و زن در آن تشخيص داده نمي شود....

پاورقي

داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي